دسته‌بندی نشده

تاسیسات تصفیه آبهای حاصل از شستشوی داخل مخازن کشتی ها و آب خن

تاسیسات تصفیه آبهای حاصل از شستشوی داخل مخازن کشتی ها و آب خن

هر روز هزاران تانکر نفتی بنادررا ترک می کنند و همچنین مقدار زیادی فاضلاب،آب خن و اب توازنآلودهبه
محصولاتنفتیتوسطاینکشتی های نفتی تولید می شود.
این ریسک بزرگیبرایایمنیوامنیت محیط زیست به شمار می آید و یافتن راه حلو به خصوصنیاز به راه حل های فنی را نیز الزامی میکند.

شرکت بین المللیآواسفن آوری مدرن فیزیکیشیمیایی را برای تصفیه فاضلاب های آب
خنو توازنو بطور
دقیق
برای رفع و حلهمین آلودگی ها به بازار عرضه کرده است. مصرف کم انرژی،ساختار جمع و جور تکنولوژی فرآیند که در یک ساختمان فنی نصب میشود،و همینطور تعمیر و نگهداری ساده به دلیل درجه بالایی ازکنترلواتوماسیون،ودرضمنکنترل تکنولوژی فرآیندازویژگی های منحصر به فرداینفنآوریاست.

درهمین خصوصشرکت بین المللیآواسجدیدترینسفارشرابرای عرضه سیستم تصفیه آب توازن وآبخن
در جمهوری آذربایجان دریافت کردهاست.
آواس سیستم تصفیهفاضلاب ذکر شده را برنامه ریزی،تحویل،نصب و راه اندازی کرده است.

برای آشنایی با روانکار های نساجی میتوانید این مقاله را دنبال بکنید!

اجزای سیستم:

  • مخازن آب خن و ایستگاه پمپ
  • برج گالکسی آواس
  • فلوتیشن (ADF) آواس و مخزن
  • جمع آوری روغن
  • فیلتر شنی و کربنی آواس
  • مرکز تزریق آواس
  • آبگیری لجن آواس
  • کمپرسور

برای آشنایی با روانکار های صنعت سیمان میتوانید این مقاله را دنبال بکنید!

علاوه برمهندسی فرآیند،عرضهشرکتآواس همچنینشامل مدیریت کنترل براینظارتخارجیعملکرد سیستممیشود. مطابق با شرایط قرارداد مشتری،شرکت آواسعملکرد مطلوب تصفیه آب آلوده در خروجی را طبق مقرراتکه مشخص شدهاستبرای تخلیه بیشتر دردریا راتضمین می کند. پروژه هاییکه توسط شرکتآواسبرای آب خن و توازناجرا شده است.

در Tuapse روسیه

بندر
فاضلاب آب خن،آب توازن

حجم
۱۰۰متر مکعب/ ساعت
خدماتشرکتآواس:
مشاوره،مهندسی،نصب و راه اندازی
تاسیساتشرکت آواس:
برجگالکسی،فلوتیشن(ADF)

در باکو آذربایجان

بندر
فاضلاب
آبحاصلازشستشویمخازن،آبخن،آب توازن
حجم
۱۰۰متر مکعب/ ساعت
خدماتشرکتآواس:
مشاوره،مهندسی،نصب و راه اندازی
تاسیساتشرکتآواس:
سیستمگالکسی،فلوتیشن(ADF)،ایستگاه پمپاژ،فیلتر کربن فعال

در Ust- luga در روسیه

بندر
فاضلاب آب خن،آب توازن

خدماتشرکتآواس:
مشاوره،مهندسی،نصب و راه اندازی
تاسیساتشرکتآواس:فلوتیشن(
ADF)،ایستگاهپمپاژ،تصفیه بیولوژیکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *