کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قواممحصول
پایه صابونی
افزودنیها
پمپاژ / جابجایی اسیدها، قلیاها و سوخت ها. چرخ ماشین کوره.
مواد شیمیایی، صنایع غذایی
گریس سفید غیر سمی، مقاومت عالی در برابر اکسیژن، مواد شیمیایی و دمای بالا.
Min. 300ºC
NLGI 0,1,2,2/3,3G. BESLUX FLUOR H
روغن پایه فلور دار + PTFE