کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قوام محصول
پایه صابونی
افزودنیها
پمپ های آب، استخراج کننده ها، وجود قلیاها و اسیدها. گرانولاتورها
صنایع چوب، نساجی، کشاورزی و صنایع شیمیایی

سطوح مختلف ویسکوزیته روغن پایه، عملکرد خوب در برابر آب و بخار آب.
Min. 220ºC
1,2 NLGIG. BESLUX PLEX BAR (H, L and M series)
کمپلکس باریم + EP