محصولات ویسکوزیته های موجود ویژگی‌ها و کاربردها
BESLUX ADSAISO 500,1000روغن معدنی با چسبندگی و ضخامت مختلف با توجه به نیازمشتری
BESLUX AROLISO 22,32,68,100روغن برای روغن کاری سیستم های نخ ریسی ماشین آلات نساجی