کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قواممحصول
پایه صابونی
افزودنیها
یاتاقان ها که در معرض دمای شدید قرار می گیرند.
صنعت سرامیک
گریس بدون پایه با مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
.Min. 300ºC
NLGI 2G.A. UNIVERSAL B-2
معدنی + پایه نفتی