کاربریها
استفاده در بخش صنعت
خواص/ویژگی ها
نقطه ریزش
قوام محصول
پایه صابونی
افزودنیها
بلبرینگ روی آسیاب، در محیط های دریایی، زنجیر، کابل.
صنعت فولاد، فعالیت های دریایی
گریس های سولفونات کلسیم با گرانرویهای مختلف روغن پایه.
min. 270ºC
از 1 تا 3G. BESLUX SULPLEX PLUS سری H و M
سولفنات کلسیم