دسته‌بندی نشده

هرم اولوئید بیوالیت

سیستم بیوالیت: به عنوان فرستنده فتونی از یک المپ دوتائی هلیکس و با شکل مارپیچی که از  ساختار DNA اقتباس و ساخته شده است.

همچنین دارای یک سیستم ذخیره سازی اطالعات بیولوژیکی از فرآیندهای زندگی، انسان، حیوان و  گیاهان می باشد، که به عنوان بایو رزوناس نامیده می شود.
این المپ با حوزه ارتعاش توسط آب در بر گرفته شده و آب از آن عبور می کند.

برای آشنایی با گریس های خودرو میتوانید این مقاله را دنبال بکنید!

سیستم اولوئید: از یک جسم افالطونی شش وجهی اقتباس و اختراع شده است. اولوئید در داخل آب حرکات پر پیچ و خم و همچنین گردابی ایجاد می کند، و این سبب می شود تا آب با روشی که با اصالت طبیعی اش منطبق شده است، و در ضرب آهنگی با کل ساختار هارمونیک طبیعت قرار گیرد.

سیستم هرم: یک شکل به دو نیم شده، از جسم هشت سطحی افالطونی است و در اندازه ی متناسب با ابعاد هرم جیزه در مصر ساخته شده است. این 4 فرستنده فوتونی که درچهار گوشه هرم قرار دارند، حوزه نیرو های هرم را بطور سینرژیک چند برابر می کنند. روش های اندازه گیری معمولی و نوین، گواهی بر کیفیت فوق العاده عالی آب هستند

اثرات مثبت این سیستم

تعداد کلو نی های میکروب ها درآب از جمله باکتریهای ناقل بیماری سینه پهلو)ذات الریه( به صفر کاهش می یابد.

کاهش شدید فسفا ت ها، نیترات ها، COD،BOD ،آمونیوم و تنظیمPH افزایش اکسیژن در آب تصاویر زیبا از کریستال های آب که توسط اُموتو گرفته شده است، گواهی بر ساختار شش گوشی آب دارد.

روش اندازه گیری فرکانس های بیو لوژیکی که توسط شرکت Rayonex ابداع شده است، وجود بایورزوناس یا ارتعاشات زندگی را در این آب به اثبات می رسانند.

آنالیز های فوتونی از Oberon و Eavet اثر مثبت و بسیار مفید این آب برای سالمتی و ساختارهای اساسی زندگی مانند سلول، میتو کندری و DNA را به اثبات می رساند.

محقق فوتون پرفسور Popp Albert Fritz بعد از اندازه گیری الکترو لومینسانس ) برق تابناکی( کاهش بیش از 90 درصدی آلودگیهای آب را به اثبات رسانید، و اینکه سیستم بیوالیت آواس کیفیت آب را بطور مستمر تغییر داده است.

برای آشنایی با روانکار های صنعت فولاد میتوانید این مقاله را دنبال بکنید!

اثبات/ دالیل
توانمندی جداسازی مواد از آب به دالیل وجود نور 270 نانو متری، ساختار شش ضلعی آب و همچنین وجود H3O2 که نقش بسیار مهمی در ارتقاء سالمتی دارد، به اثبات رسیده است.

آبی: آب آشامیدنی است که از بایوالیت عبور کرده است
نارنجی: آب استخر دویتس است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *